Γιατί η αξιοποίηση των κρατικών ακινήτων είναι τόσο αργή υπόθεση

By Μάρτιος 22, 2019

Του Κωνσταντίνου Δέδε

Η διαχρονική έλλειψη επενδυτικής σταθερότητας, η πολυνομία και η δυσκαμψία των δημόσιων και κρατικών φορέων σε συνδυασμό με την αμφίβολη μακροοικονομική προοπτική της χώρας, έχουν δημιουργήσει ένα δυσμενές επενδυτικό κλίμα, όχι μόνο για την προσέλκυση ξένων, αλλά και για τη διατήρηση των υφιστάμενων παραγωγικών επενδύσεων.

Φαινόμενα εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων, η πολυνομία και η ασάφεια νόμων, η υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, η έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού και συντονισμού, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η πολυπλοκότητα των διαφόρων θεμάτων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι χρήσεις γης, οι κανόνες πολεοδόμησης κ.ά. αποτελούν το αρνητικό περιβάλλον εντός του οποίου καλούμαστε να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης και να προάγουμε επενδύσεις.

Η ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης προϋποθέτει την άμεση κινητοποίηση και συνεργασία των αρμόδιων φορέων, τη νομοθετική πρόβλεψη για μείωση της γραφειοκρατίας, τη σύντμηση των προθεσμιών και τη βελτίωση του φορολογικού καθεστώτος, ώστε να καταστεί εφικτή η αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου και η προσέλκυση κεφαλαίων.

Με τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου και περιβάλλοντος αναδεικνύονται πολλαπλοί τρόποι επενδυτικής και εμπορικής αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.  Το μακροχρόνιο sale and lease back, η δημοπρασία, η εκμίσθωση ακινήτων μέσω leasing (μακροχρόνια μίσθωση, μεταβίβαση κυριότητας, χρηματοδοτική μίσθωση και μικτή σύμβαση), η ενοικίαση δηµοσίων ακινήτων ή εκτάσεων, περιλαμβανομένων των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, λατομικών υποδομών και ιχθυοκαλλιεργειών, οι Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ) και οι μεσο-μακροχρόνιες συµβάσεις παραχώρησης ακινήτων αποτελούν ορισμένες από τις μεθόδους αυτές.

Έχουμε, πλέον, φτάσει στο σημείο εκείνο, όπου οι φοβικές προσεγγίσεις του παρελθόντος έχουν παρέλθει. Και προβάλει η αναγκαιότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, με στόχο να μειωθούν τα πάγια κόστη από τα λιμνάζοντα περιουσιακά στοιχεία, να εισρεύσουν έσοδα στα δημόσια ταμεία και, βέβαια, το κοινωνικό σύνολο να ωφεληθεί από την συνολική παράπλευρη οικονομική δραστηριότητα μέσω των επενδύσεων σε αυτά.

* Ο κ. Δέδες είναι Υπεύθυνος ιδιωτικών επενδύσεων, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας Τομέα Ανάπτυξης ΝΔ.

Δημοσιευτηκε στo www.capital.gr