Μπορεί η Ελλάδα να προσελκύσει, πραγματικά, μεγάλες επενδύσεις;

By Μάρτιος 26, 2019
Πώς μπορεί να κερδηθεί το στοίχημα της μετατροπής σε επενδυτικό προορισμό.

Το στοίχημα της προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων μπορεί να κερδηθεί μόνε με την ανάδειξη συγκεκριμένων προτάσεων που να συμβαδίζουν με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τον προσανατολισμό στην εξωστρέφεια, την αναδιάταξη της παραγωγικής βάσης, την δημιουργία προορισμών υψηλής προστιθέμενης αξίας, την μόχλευση κεφαλαίων και την αξιοποίηση πολιτιστικών και αρχαιολογικών περιοχών.

Τέτοια συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού, γνωστών ως Special Purpose Vehicle-SPV ή Special Purpose Entity-SPE, οι οποίες θα μπορούσαν να τεθούν υπό την εταιρεία ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) μακριά από δυσλειτουργίες του παρελθόντος, ενώ τα υλοποιούμενα επενδυτικά σχέδια θα ήταν δυνατόν να υπαχθούν στους όρους του Ν 3894/2010.

Μέσω αυτών υλοποιούνται επενδύσεις με σημαντικά αποτελέσματα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με σημαντικά πολύπλευρα οφέλη, αλλά και σύμφωνες με τις αρχές της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής αποδοτικότητας. Ωστόσο, βασική προτεραιότητα για την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία τους και την απρόσκοπτη αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας, αποτελεί η διευθέτηση των σειράς ζητημάτων που, εν πολλοίς, λειτουργούν ως τροχοπέδη. Ο λόγος για :

  • τις Χρήσεις γης
  • τους κανόνες πολεοδόμησης
  • τις καταπατημένες εκτάσεις (αυτοδίκαια πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής)
  • την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού (Νομοθετικό Διάταγμα 2687/1953)
  • τη φορολογική μεταχείριση (στα πρότυπα των επενδύσεων fast track)

Ένα από τα πλεονεκτήματα της πρότασης που καταθέτουμε, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και των ρυθμών ανάπτυξης, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω εδραιωμένων, υψηλής θεσμικής αξίας, σχημάτων και μηχανισμών, όπως:

  • το Υπερ-ταμείο Αποκρατικοποιήσεων
  • η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.)
  • το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
  • ο Οργανισμός Enterprise Greece
  • ο μηχανισμός των Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Η επίσπευση της επενδυτικής διαδικασίας, η εξυγίανση των δομών, η στοχευμένη αξιοποίηση τοπικών/περιφερειακών χαρακτηριστικών και η διευθέτηση κομβικών προσκομμάτων, θα επιφέρουν επενδυτική έκρηξη με πολλαπλά μικροοικονομικά και μακροοικονομικά οφέλη. Και η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί ξανά ως ελκυστικός και ασφαλής προορισμός επενδύσεων ελληνικών και ξένων κεφαλαίων και τουριστικός προορισμός πολλαπλών δραστηριοτήτων.

Κωνσταντίνος Δέδες

Υπεύθυνος ιδιωτικών επενδύσεων, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας Τομέα ανάπτυξης ΝΔ

Δημοσιεύτηκε στο  reporter.gr