Πραγματικός θησαυρός τα κρατικά ακίνητα

By Μάρτιος 30, 2019

 

 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΔΕΣ, Δικηγόρος

 

Η οικονομική κρίση ανέδειξε έντονα το ζήτημα της διαχείρισης και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Ο τεράστιος αριθμός ακινήτων με ιδιοκτήτη δημόσιους φορείς (κράτος, ταμεία, ιδρύματα και άλλους) παραμένει έως σήμερα ανεκμετάλλευτο ή όταν -σε λιγοστές περιπτώσεις- αξιοποιείται, οι σχετικές αποδόσεις είναι ελάχιστες, ενώ τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν ενσωματώνονται στο εθνικό ενεργητικό µας. Διαχρονικά, βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες για τη βέλτιστη αξιοποίηση, είναι η απουσία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, η ισχνή ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η έλλειψη οργανωμένου εθνικού συστήματος καταγραφής και διαχείρισής της.

 

Ωστόσο, χάνουμε πολύτιμα έσοδα, που θα μπορούσαν να διοχετευτούν στην μείωση του δημόσιου χρέους και να τονώσουν την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα και τους δείκτες απασχόλησης. Νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη νέων επαγγελματικών ειδικοτήτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κατασκευαστική δραστηριότητα, έργα υποδομών, προμήθειες εξοπλισμού, φορολογικά έσοδα, ασφαλιστικές εισφορές και τόνωση των τουριστικών ροών όχι μόνο θα αυξήσουν το ΑΕΠ της Ελλάδας, αλλά θα δώσουν ώθηση και στο επενδυτικό κλίμα. Και βέβαια ο εκσυγχρονισμός των έργων υποδομής συνεισφέρει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στη δημιουργία συνθηκών οργανωμένης πολεοδόμησης και στρατηγικού πλαισίου υπαγωγής χρήσεων γης.

 

Δίχως αμφισβήτηση, η επενδυτική αξιοποίηση των κρατικών ακινήτων δύναται να περιλαμβάνει πολλούς τρόπους, τηρώντας, πάντοτε, τους σχετικούς κανόνες και με σκοπό την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Είναι αδιανόητο, επί παραδείγματι, να μην υφίσταται σήμερα οργανωμένη καταγραφή των βασικών στοιχείων ενός ακινήτου, όπου, κατ’ ελάχιστον, θα περιλαμβάνονται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), γεωγραφικές συντεταγμένες, όροι δόμησης και χρήσεις, ιδιοκτησιακό καθεστώς, χαρτογραφικά, τοπογραφικά εδαφολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, παρακείμενα δίκτυα και δεδομένα οικονομικής αξιολόγησης (αξία γης και υποδομών, κόστος συντήρησης, προβλεπόμενα έσοδα).

 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει, καταρχήν, τον χαρακτηρισμό επιλεγμένων εκτάσεων και κτιρίων από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) ως Χώρων Υποδοχής Στρατηγικών Επενδύσεων με ένταξη σε διαδικασίες fast track και με στόχο την προώθησή τους στην ελληνική και διεθνή αγορά.

 

Ενδεικτικό πεδίο εφαρμογής; Ο τουρισμός (ξενοδοχειακές μονάδες, κέντρα αναψυχής, μαρίνες, λιμάνια, παράκτια μέτωπα,) οι εγκαταστάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων, τα βιομηχανικά πάρκα, οι ζώνες καινοτομίας και τα καταφύγια. Οι επενδύσεις στους τομείς αυτούς δημιουργούν άμεσα και διατηρήσιμα οφέλη προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της ανεργίας, την αναβάθμιση των περιοχών, την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού και την αύξηση της επισκεψιμότητας, την αξιοποίηση παραθαλάσσιων περιοχών και τον ελλιμενισμό σκαφών στις υπό κατασκευή μαρίνες, των οποίων η αξία μπορεί να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ήτοι το 0,5% – 1% του ΑΕΠ.

 

Ουδείς αμφισβητεί τη σπουδαιότητα και τα οφέλη της αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να επικεντρωθούμε στη βελτίωση της ποιότητας των ασκούμενων πολιτικών, στην μείωση της αβεβαιότητας, την αποκατάσταση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και τον εξορθολογισμό της φορολογίας, ώστε να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της χώρας ως προς τις υποδομές και το πνευματικό δυναμικό και να επιτευχθεί ο στόχος για στέρεη ανάκαμψη της οικονομίας.

 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ημερησία

received_438228603608224